Häärauhan julistus

01.12.2023

Eräänä jouluaattona yli 20 vuotta sitten amoriinin vetäjä kuunteli joulurauhan julistusta ja muisti hääparin, jonka hääjuhlassa vieraita tulisi piisaamaan likimain kautta Suomen. Meille oli esitetty toive ohjelmanumeroideasta, jolla vieraiden kotimaista monikulttuurisuutta voitaisiin kunnioittaa ja huomioida erityisellä tavalla. Näin syntyi Häärauhan julistus, josta sittemmin on tullut jo suomalainen hääperinne. Häärauhan teksti on amoriini.comin tuottajan Johannan 1600-luvun ja 1800-luvun alkuperäiseen joulurauhan julistuksiin pohjauttama. Käännöksen ruotsiksi käänsi Christine Rodas. Muut murretekstit ovat saatu läheisiltä ja amoriinin lukijoilta.

Häärauhan julistus

Tänään on Herra ja Rouva hääparin armorikas juhlapäivä; ja julistetaan siis täten itse kullekin yleinen ja rikkomaton häärauha kehottamalla kaikkia tätä juhlaa antaumuksella viettämään ja asiaankuuluvalla hilpeydellä kunnioittamaan.

Toiseksi manataan ankarasti, että on vältettävä ylönsyömist, ylönjuomist, turhii waloi sekä muiden paheiden ja helmasyntien harjoittamista, sillä se joka tätä rauhaa rikkoo ja tylsämielisyydellään tahi alakuloisuudellaan muiden juhlamieltä paatoksella parjaa tai muuten hapattaa henkeään, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa syypää siihen rikokseen, jonka rangaistuksena on tiskiorjuus juhlatalon keittiössä.

Manataan lisäksi, että olutta, wiinaa tahi wäkijuomia ei pidä juoda ennen kuin palwelus kirkossa* on päätetty.. joka tosin taisikin jo mennä!

Olkoot siis nämä teille kaikille juhlan ohjeena vaan ei lainalaisena sääntönä. Lopuksi toivotamme juhlaväelle ja anopeille riemullista hääjuhlaa.


*Manata tarkoitti ennen määräämisen ja kehottamisen välimuotoa. Siviilivihkimisen kohdalla voidaan käyttää: ennen kun palwelus woudin luona on päätetty.

Bröllopsfred

Idag infaller Herr och Fru Brudpars nåderika festdag; och varder förty härigenom en allmän bröllopsfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig munterhet hylla.

För det andra förmanas envar strängeligen att undvika frosseri, fylleri, tomma ord samt utövande av andra dylika laster eller skötesynder, emedan den som denna fred bryter och genom sin svagsinthet eller nedstämdhet andras feststämning med förtal fördärvar, eller blott eljest tillvaron förpestar, under rådande försvårande omständigheter till det brott sig skyldig gör, vars straff må vara diskslaveri i festsalens kök.

Ytterligare påbjudes att varken öl, sprit eller starka drycker må förtäras tidigare än förrättningen i kyrkan* är överstånden.. vilket den emellertid redan synes vara!
Må dessa ord vara en festanvisning för alla och envar - dock icke någon lagbunden ordningsregel.

Slutligen tillönskas festfolket samt svärmödrarna en fröjdefull bröllopsfest.

*tidigare än förrättningen hos fogden är överstånden.

Turun murteella

Tänäpä o herra ja frouva hääpari armorikas juhlapäivä; ja julistettan tämmötnäi kaikil yleine ja rikkumato häärauha kehottamal kaikki tätä juhla antaumuksel viättämä ja asiankuuluval hilpeyrel kunnioittama.

Toiseks manata ankaraste, ett täytty välttä ylesyämist, ylejuamist, turhi waloi sekä muiren paheire ja helmasyntien harjottamist, kosk see ku tätä rauha rikko ja tylsämiälisyyrelläs taik alakulosuurellas muire juhlamiält paatoksel parja taik muute henkes hapatta, o raskauttavie asianhaaroje vallites syylline siihe rikokse, mist rankastuksen o tiskiorjuus
juhlapytinkin keittiös.

Manata viäl, et olut, wiina taik wäkijuomi ei pirä juara ennenko palwelus kirkos om päätetty.. mut see vissi meniki jo!

Olkkon nämä ny sit teil kaikil juhlan ohjeen, mut ei tämä ny kummiska mikkä laki ol.

Viimetteks toivotetta juhlaväjel ja anopeil riamullist hääjuhla.

Savon murteella

Tännään on Herra ja Rouva hiäparin armorikas juhlapäevä; ja täten siis julistettaan ite kullekkin ylleinen ja rikkomaton hiäraaha kehottamalla kaekkia tätä juhloo antaamuksella viettämään ja asiaankuuluvalla hilpeyvvellä kunnioittammaan.

Toeseks miärätään ankarana, että on vältettävä ylensyömistä, ylenjuomista, turhia valoja sekä muitten paheitten ja helemasyntien harjoottamista, sillä se joka tätä raahoo rikkoo ja tylsämielisyyvellään tae alakulloisuuvellaan muitten juhlamieltä puatoksella parjoo taekka muutenka hapattaa henkeesä, on raskaattavien asianhuarojen vallitessa syypiä siihen rikokseen, jonka rangaistuksena on tiskiorjuus juhlatalon keittiössä.

Manataan kaeken lisäks, että olutta, viinoo taekka muita väkijuomia ei pie juua ennen kuin palavelus kirkossa* on piättynä... Joka tosin taeskin männä jo.

Olokoot siis nämä kaekille teille juhlan ohjeena vuan ei laenalasena siäntönä.

Lopuksi toevotamme juhlaväelle sekä anopeille riemullista hiäjuhloo.


*Siviilivihkimisen kohdalla voidaan käyttää: ennen kuin palavelus voudin luona on piättynä.

Porin murteella

Tänäpä on Herra ja Rouva hääpari armorikas juhlapäivä; ja julistetaa siis täte itse kulleki yleine ja rikkomato häärauha kehottamal kaikkii tätä juhlaa antaumuksel viättämää ja asiaakuuluval hilpeydel kunnioittamaa.

Toiseks kehotetaa ankarasti et o vältettävä ylesyämist, ylejuomist, turhii valoi sekä muitte paheitte ja helmasyntie harjottamist, kerta se ketä tätä rauhaa rikkoo ja tylsämielisyydellää tai alakulosuudellaa muitte juhlamielt paatoksel parjaa tai muute hapattaa henkeäs, o raskauttavie asiahaaroje vallites syypää siihe rikoksee, jonka rankaistuksen o tiskiorjuus juhlatalo keittiös.

Kehotetaa lisäks, et olutta, viinaa tai väkijuomii (ei myöskää blissii) ei kuulu juada enneko palvelus kirkos o päätetty... joka tosin taiski jo men!

Olkoot siis nää teil kaikil juhla ohjeena vaan ei lainalasen sääntön. Lopuks me toivotetaan juhlaväel sekä anopeil riemullist hääjuhlaa.

Porin murteella II

Tänää tultii tän viättää to (morsiame nimi) ja to (sulhase nimi) häit. Ja kaikki pistää sit miälees et tänäpäivän ei riahut ja tapel vaa juhlitaa niinko ihmiset ja jutellaa ja hymyillää viaraalki suvul vaikkei niit tunnetakkaa.

Sit katotte et vältätte liikasyämist ja juamist, kiroiluu ja muut hässäkkää. Se ketä tääl alkaa rymsteeraa ja kiukuttelee ja sillai muitte iltaa pilaa, o raskauttavie asiahaaroje vallites syypää siihe rikoksee, jonka rankaistuksen o tiskiorjuus juhlatalo köökis.
Ja ette varmaa jua viinaa eres plissattun, enneko kirkost / maistraatist o päästy ... tua, se kohta kyl taiski jo men, korkakkaa rauhas!

Tällai ko käyttäyrytte koko illa, ni ei tartte poliisii kutsuu paikal paitti juhlimaa kans.

Ei kai sit muut ko kaikil ja anopeil riamullist hääjuhla viattoo.

Pohjanmaan murteella

Tänään on Herra ja Rouva hääparin armorikas juhulapäivä; ja julistetahan siis täten kullekki yleenen ja rikkomatoon häärauha kehoottamalla kaikkia tätä juhulaa koko syrämmellä viettämähä ja asiaankuuluvalla hilipeyrellä kunnioottamahan.

Toiseksi kehootetahan ankarasti, että on vältettävä liiallista syöpööttelyä, juopoottelua, turhia valoja sekä muiren paheiren ja helemasyntien harijoottamista, sillä se joka tätä rauhaa rikkoo ja tylysämielisyyrellänsä tai alakuloosuurellansa muiren juhulamieltä paatoksella pariaa tai muuten hapattaa henkiänsä, on raskauttavien asianhaarojen vallites syypää siihe rikoksehen, jonka rangaastuksena on tiskiorijuus juhulataloon köökis.

Kehootetahan lisäksi, että kalijaa, viinaa tai väkijuomia ei pirä juora ennen ku palavelus kirkos on päättyny... joka tosin taiski jo mennä!

Olokohot siis nämä teille kaikille juhulan ohojeena vaan ei lainalaasena sääntönä.

Lopuksi toivotamma juhulaväelle sekä anopiille riemullista hääjuhulaa.

Tampereen murtella

Tänään o herra ja rouvva hääparin narmorikas juhlapäivä; ja nääs julistetaan sitte täten itte kullekki yleine ja rikkomato häärauha kehottamalla kato kaikkia tätä juhlaa antaumuksella viättämää ja asiaan kuuluvalla hipeyrellä kunnioittamaa.

Ja toiseks määrätään katto ankarasti että on vältettävä ylensyämistä, ylenjuamista, turhia valoja sekä muiren paheiren ja helmasyntieh harjottamista, silä se joka tätä rauhaa rikkoo ja tylsämiälisyyrellään tai alakuloisuurellaan muirej juhlamieltä paatoksella parjaa tai muuten hapattaa henkeensä, o raskauttavie asiahhaarojev vallitesa syypää siiher rikokseej jonka rangastuksena on tiskiorjuus juhlatalon keittiösä.

Määrätääl lisäks, että olusta, viinaa tai väkijuamia ei pirä juara ennenku kattop palvelus kirkossa on päätetty... joka tosijjo taisikin nääs mennä!

Olokoot siis nää teille kaikillej juhlah ohjeena vaan nei nääs lainalasena sääntönä.

Lopuks toivotamme juhlaväelle sekä anopeille riamullista hääjuhlaa.

Karjalan murteella

Tännään on Herra ja Rouva hiäparin armorikas juhlapäivä; ja julistettaan siis täten ihe kullein ylleinen ja rikkomaton hiärauha kehottamalla kaikkia tätä juhllaa anttaumuksella viettämmään ja asijaankuuluvalla hilppeyvellä kunnioittammaan.

Toisekseen kehotettaan ankarasti, että on vältettävä ylensyömistä, ylenjuomista, turhhii valoja sekä muijen pahheijen ja helemasyntjien harjoittamista, sillä se joka tätä rauhhoo rikkoo ja tylsämielisyyvvellään tahi alakulosuuvvellaan muijjen juhlamieltä paatoksella parjovvaa tai muuten hapattaa henkkeensä, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa syypää siihen rikokseen, jonka rankaistuksena on tiskiorjuus juhlatalon keittiössä.

Kehotettaan lisäksi, että olutta, viinnaa tahi väkujuommii ei piä juuvva ennen kuin palvelus kirkossa on piätetty.... joka tosin taisikin jo mennä!

Olokkoot siis nämä teille kaikille juhlan ohjjeena vaan ei lainalaisena siäntönä.

Lopuksi toivotamme juhlaväelle sekä anoppiloille riemullista hiäjuhlaa.

Karjalan murteella II

Tänää on Herra ja Rouva hääparin juhlapäivä ja julistetaa siis täten ite kullekin yleine ja rikkomaton häärauha kehottamal kaikkii tätä juhlaa antaumuksel viettämää ja asiaankuuluval hilpeydel kunnioittamaa.

Toistaiseks manataa ankarast et on vältettävä ylensyömist, ylenjuomist, turhii valoi sekä muitten paheitten ja helmasyntien harjottamista, sil joka tätä rauhaa rikkoo ja tylsämielisyydel tai alakuloisuudel muitten juhlamielt paatoksel parjaa tai muuten hapattaa henkeää, on raskauttavien asianhaarojen vallites syypää siihen rikoksee, jonka raskaistuksen on tiskiorjuus juhlatalon keittiös.

Manataan lisäksi, et olutta, viinaa tai väkijuomii ei piä juoda enne ku palvelus kirkos on päätetty.... joka tosin taiskin jo mennä!

Olkoot siis nämä teil kaikil juhlan ohjeen vaan ei lainasellasena sääntön.

Lopuksi toivotamme juhlaväel sekä anopeil riemullist hääjuhlaa.

Meän-kielellä

Tänhään on Herra ja Rouva hääparin armorikas juhlapäivä; ja julistethaan siis täten ite kullekki ylheinen ja rikkomaton häärauha kehottamalla kaikkia tätä juhlaa antaumuksela viettämhään ja asiaankuuluvala hilpeyellä kunnioittamhaan.

Toiseksi kiellethään ankarasti että on vältettävä ylensyömistä, ylenjuomista, turhia valoja sekä muitten pahheitten ja helmasyntien harjottamista, sillä net jotka tätä rauhaa rikkoo ja tylsämielisyyelhään tai alakuloisuuelhaan muitten juhlamieltä saarnaamisela moittii tai muuten hapathaa henkheään, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa syypäät siihen rikoksheen, jonka rangastuksena on tiskiorjuus juhlatalon köökissä.

Manathaan lisäksi, että olutta, viinaa tai väkijuomia ei piä juua ennen ko palvelus kirkossa on päätetty... joka tosin taisiki jo mennä!

Olkhoot siis nämä teile kaikile juhlan ohjeena vaan ei lainalaisena sääntönä.

Lopuksi met toivotamma juhlaväelle sekä anopeille riemullista hääjuhlaa.

Kainuun murteella

Tännään on Herra ja Rouva hääparin armorikas juhulapäeivä; ja julistettaan siis täten ite kullekki ylleenen ja rikkomaton hääraoha kehottamalla kaekkia tätä juhulaa anttaomuksella viettämmään ja asiaankuuluvalla hilipeyellä kunniottammaan.

Toiseksi manattaan ankarasti että on välätettävä ylensyömistä, ylenjuomista, turhia waloja sekä muitten pahheitten ja helemasyntien harjottamista, sillä ne jotka tätä raohaa rikkoo ja tylysämielisyyellään tae alakulloesuuellaan muijjen juhulamieltä paatoksella parjjaa tae muuten hapattaa henkkeään, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa syypää siihen rikokseen, jonka rangaestuksena on tiskiorjjuus juhulatalon keittiössä.

Manattaan lisäksi, että olutta, wiinaa tae wäkijuommie ei piä juua ennen ku palawelus kirkossa on päätetty.... joka tosin taeiski jo mennä!

Olokkoot siis nämä teille kaekille juhulan ohojeena vaan ei laenallaisena sääntönä.

Lopuksi me toevotamme juhulaväelle sekä anopeille riemullista hääjuhulaa.

Pohjois-Savon murteella

Tännään on Herra ja Roova hiäparin armorikas juhlapäevä; ja täten siis julistettaan ite kullekkii ylleenen ja rikkomaton hiäraaha kehottamalla kaekkia tätä juhloo antaamuksella viettämmään ja asiaankuuluvalla hilipeyvvellä kunnioettammaan.

Toeseks manataan ankarasti, jotta on vältettävä liikoo syömistä, liikoo juomista, turhanpäeväsiä valoja sekä muitten pahheitten ja helemasyntiin harjottamista, sillä se joka tätä raahoo rikkoo ja tylsämielisyyvvellään tae alakulosuuvellaan muihin juhlamieltä puatoksella parjoo taekka muute hapattaa henkeesä, on raskaattavviin asianhuaroen vallitessa syypiä siihen rikokseen, jonka rangastuksena on tiskiorjuus juhlatalon keettiössä.

Manataan kaeken lisäks, että olutta, viinoo taekka muita väkijuomia ei piä juuvva ennen kuin palavelus kirkossa on piättynä... Joka tok taessii männä jo.

Olokoot siis nämä kaekille teelle juhlan ohjeena vuan ee laenalasena siäntönä.

Loppuin lopuks toevotamme juhlaväelle sekä anopeille riemullista hiäjuhloo.

Stadin slangilla

Tänään on kiho ja tantta aviksen kroisos bilepäivä, ja skitsataan siks täten jokasel yleinen ja rikkomaton avislungi kehottamalla kaikkia tätä bilejuhlaa antaumuksella idlaa ja asiaankuuluvalla glaidulla kunnioittaa.

Tokaks manataan tiukasti et on vältettävä ylen skruudaamista, ylen dogaamist, turhii eldiksii sekä muiden doolien ja helmatrabelien treenaamista, sil se joka tätä kuulia söntraa ja kornihodsituksella tai flaatiudellaan muiden bilemieltä paatoksel morkkaa tai muuten vaan hapattaa muiden fiiliksii, on fittien askahaarojen bostatessa syypää siihen rikokseen, jonka penana on tiskifengis bilebytingin tsögessä.

Manataan lisäks, et bissee tai brenkkuu ei pidä dogata ennenku palvelus cyrkkassa on slyyt... joka tosin taiskin jo slyytata!

Olkoon nää siis teille kaikille bileohjeena ei oikiksena vaan lainalasena foulina.

Lopuks mä skitsaan bileporukalle ja hellapoliisin mutseille kliffaa bileiltaa.


Tunnelmallisia hääjuhlia! 

Tutustuthan myös hääyrityksiin Häähakemistossamme

Tervetuloa tutustumaan suomalaisten häätapojen historiaan ja vierailulle Virtuaaliseen häämuseoon! Nykyajan hääparien helpotukseksi kerrottakoon heti alkuunsa, että häissä on pröystäilty melkein aina. Vaatteilla on koreiltu, on syötu ja juotu ja rahaakin on pyydetty ja saatu lahjaksi, eikä se ole ollut sopimatonta. Parhaan lahjan antajan tittelistä...

Hevosvoimia häihin renkailla ja kavioilla! Tutustu valikoimaan, josta löytyy mm. pökerryttävän kauniita museoautoja, tyylikkään moderneja menopelejä urheiluautoista edustusautoihin, tyylikkäitä limusiineja, hauskoja pyörätakseja, eli hääriksoja, näyttäviä amerikarautoja, liekin punainen kuplavolkkari ja ihania hevos- ja ponikyytejä.

JUHLATILAT

06.06.2024

Perinteinen, moderni, hulppea tai vähäeleinen - valinta on teidän! Löydä omaan budjettiinne ja mieltymyksiinne sopiva hääjuhlatila hakemistostamme!

HÄÄPARILLE

04.06.2024

Kauneimmat sormukset ja hääpuvut, sulhasten puvut ja asusteet, hääkampaukset ja -meikit sekä romanttiset hääyökohteet ja hääkyydit hääparien erityiseen päivään löytyvät tältä osastolta!

HÄÄJUHLAAN

03.06.2024

Kaikkea ihanaa hääjuhlapaikalle niin ostettuna kuin vuokrattuna: hääkukkia, somisteita, astioita, telttoja, kalusteita, liinoja, askartelutarvikkeita, äänentoistolaitteita, ohjelmaa ja musiikkia sekä juhlasuunnittelupalveluita hääjuhlaanne! Osastolta löytyy myös valokuvaajia, jotka tallentavat juhlanne ikuisiksi muistoiksi.